مهدی بلاگ http://mehiblog.tarlog.com/category/18/ fa شعری از هروی http://mehiblog.tarlog.com/post/8/ <p>شعرهای ازرقی هروی<br>شرف‌الزمان ابوالمحاسن زین‌الدین ابوبکر جعفر بن اسمعیل وراق هِرَوی متخلص به اَزرَقی شاعر ایرانی نیمهٔ دوم قرن پنجم هجری (متوفی به حدود ۴۶۵ هجری قمری) است که در دربار سلجوقیان در زادگاه خود هرات به‌سر می‌برد و با شمس‌الدوله طغانشاه پسر الب‌ارسلان، حاکم خراسان معاصر بود و او را مدح می‌کرد.<br><br> <br><br>در قناعت و توفیق دین و مذهب راست<br><br>بروزگار تو ، ای فخر کاینات ، کراست؟<br><br>برون ز راه تو هر راه کاندر آفاقست<br><br>غریق بیم و امید و اسیر روی و ریاست<br><br>فزایش سخن و نکتۀ بدیع تو را<br><br>عطاست ز ایزد و دانی که آن بزرگ عطاست<br><br>بگاه تنگدلی غمگسار پیرانست<br><br>گه فرا خروی باز مانع برناست<br><br>بلند نام تو ، ای روشن آفتاب خرد<br><br>چو آفتاب درخشان و چون خرد والاست<br><br>فروغ رای تو از نور جرم خورشیدست<br><br>خیال همت تو تاج تارک جوزاست<br><br>قضا بحسب دعای تو سوی خلق آید<br><br>مگر دعای تو اندازة نزول قضاست ؟<br><br>بژرف دریا مانی همی ، که بر جهلا<br><br>سیاست سخن تو سیاست دریاست<br><br>ز بیخ و شاخ بکندی ز بهر نصرة دین<br><br>هر آنچه بیخ ضلال و هر آنچه شاخ هواست<br><br>نه بر کشیدۀ جاه تو پست داند شد<br><br>نه اوفتادۀ زخم تو بر تواند خاست<br><br>تو مستجاب دعایی و هر که در ره تست<br><br>باعتقاد شناسم که مستجاب دعاست<br><br>اگر ببیخردی حاسدی سخن گوید<br><br>خرد پژوه شناسد که پایۀ تو کجاست<br><br>و گر کسی بسر خود شکر فرو ریزد<br><br>شگفت نیست که در هر سری دگر سوداست<br><br>سخن بدانش گویند ، پایگه گیرد<br><br>و گرنه طوطی و شارک چو آدمی گویاست<br><br>وگر چه جغد چو باز سپید صید کند<br><br>ز باز و جغد گه فال مرتبت پیداست<br><br>اگر بشکل و بصورت عدوت همچو تواست<br><br>ز روی عقل و بزرگی ز پایة تو جداست<br><br>بلی گیاه و زمرد برنگ یکدگرند<br><br>ولیک جنس ز مرد نه قدر جنس گیاست<br><br>یکی بتاج شهان در نشاندة شرفست<br><br>یکی بکام ستور اندرون ز بهر چراست<br><br>بزرگوارا ، ما نا طریق و سیرت من<br><br>نه بر مثال و طریق جماعت شعراست<br><br>ز بی فروغی بازار شعر خاطر من<br><br>از آنچه بود نیفزود وز فزوده نکاست<br><br>چو خواستار بود خاطرم سخن نارد<br><br>بدان مثال که خواننده در تواند خواست<br><br>همیشه تا بگرانی هوا نه جنس زمینست<br><br>همیشه تا بخفیفی زمین نه جنس هواست<br><br>بقات باد و مبادا جهان که بی تو بود<br><br>از آنکه سنت و دین را ببودن تو بقاست<br><br>  <br><br>گردآوری:بخش فرهنگ و هنر بیتوته<br> <br></p> Thu, 08 Jun 2017 20:57:39 UTC http://mehiblog.tarlog.com/comments/8/ حکیم ابوالقاسم فردوسی و ستایش خرد http://mehiblog.tarlog.com/post/7/ <p>حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی (زادهٔ ۳۲۹ ه‍.ق، ۳۱۹ ه‍.خ - درگذشتهٔ پیش از ۴۱۱ ه‍.ق، ۳۹۷ ه‍.خ در توس خراسان)، سخن‌سرای نامی ایران و سرایندهٔ شاهنامه حماسهٔ ملی ایرانیان. او را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو دانسته‌اند. نام و آوازه فردوسی در همه جای جهان شناخته و ستوده شده است. شاهنامهٔ فردوسی به بسیاری از زبان‌های زنده جهان برگردانده شده است. در ایران روز ۲۵ اردیبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده است.<br><br> <br><br>کنون ای خردمند وصف خرد<br><br>بدین جایگه گفتن اندرخورد<br><br>کنون تا چه داری بیار از خرد<br><br>که گوش نیوشنده زو برخورد<br><br>خرد بهتر از هر چه ایزد بداد<br><br>ستایش خرد را به از راه داد<br><br>خرد رهنمای و خرد دلگشای<br><br>خرد دست گیرد به هر دو سرای<br><br>ازو شادمانی وزویت غمیست<br><br>وزویت فزونی وزویت کمیست<br><br>خرد تیره و مرد روشن روان<br><br>نباشد همی شادمان یک زمان<br><br>چه گفت آن خردمند مرد خرد<br><br>که دانا ز گفتار از برخورد<br><br>کسی کو خرد را ندارد ز پیش<br><br>دلش گردد از کردهٔ خویش ریش<br><br>هشیوار دیوانه خواند ورا<br><br>همان خویش بیگانه داند ورا<br><br>ازویی به هر دو سرای ارجمند<br><br>گسسته خرد پای دارد ببند<br><br>خرد چشم جانست چون بنگری<br><br>تو بی‌چشم شادان جهان نسپری<br><br>نخست آفرینش خرد را شناس<br><br>نگهبان جانست و آن سه پاس<br><br>سه پاس تو چشم است وگوش و زبان<br><br>کزین سه رسد نیک و بد بی‌گمان<br><br>خرد را و جان را که یارد ستود<br><br>و گر من ستایم که یارد شنود<br><br>حکیما چو کس نیست گفتن چه سود<br><br>ازین پس بگو کافرینش چه بود<br><br>تویی کردهٔ کردگار جهان<br><br>ببینی همی آشکار و نهان<br><br>به گفتار دانندگان راه جوی<br><br>به گیتی بپوی و به هر کس بگوی<br><br>ز هر دانشی چون سخن بشنوی<br><br>از آموختن یک زمان نغنوی<br><br>چو دیدار یابی به شاخ سخن<br><br>بدانی که دانش نیاید به بن<br><br> <br><br>گردآوری:بخش فرهنگ و هنر بیتوته<br> <br></p> Wed, 31 May 2017 20:56:03 UTC http://mehiblog.tarlog.com/comments/7/